Streszczenia — zgłaszanie prac

Regulamin zgłaszania prac

 

Termin i forma prac

Uczestnicy V Kongresu Onkologii Polskiej będą mieli możliwość przedstawienia prac oryginalnych w postaci plakatów zjazdowych albo ustnych prezentacji. Streszczenia prac będą przyjmowane do 31 maja 2021 roku w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej Kongresu zgodnie z instrukcjami, widocznymi na ekranie.

Kwalifikacja i publikacja

Nadesłane prace zostaną poddane ocenie recenzentów wybranych z grona Komitetu Naukowego Kongresu, a decyzja o ich przyjęciu i zakwalifikowaniu do prezentacji plakatowej albo ustnej zostanie przesłana osobom zgłaszającym drogą elektroniczną do 23 sierpnia 2021 roku. Wszystkie streszczenia zakwalifikowane do prezentacji podczas V Kongresu Onkologii Polskiej zostaną opublikowane w wersji elektronicznej suplementu dwumiesięcznika „Nowotwory. Journal of Oncology”. Warunkiem przyjęcia pracy do prezentacji i jej publikacji jest uiszczenie kongresowej opłaty rejestracyjnej.

Zawartość i układ pracy

Prace przygotowane w języku polskim, powinny składać się z następujących części:

1. Wstęp
2. Materiał i metody
3. Wyniki
4. Omówienie

Ewentualnie piśmiennictwo (maksymalnie 3 pozycje) przedstawione w formie zgodnej z podaną we wskazówkach dla autorów czasopisma „Nowotwory — Journal of Oncology”, dostępnych pod adresem: www.journals.viamedica.pl/nowotwory_journal_of_oncology

Nagłówek powinien zawierać:

 • tytuł streszczenia,
 • pierwszą literę imienia i nazwiska autorów wraz z afiliacją i podkreśleniem osoby prezentującej pracę.

Streszczenia nie powinny przekraczać 250 słów.

 

ZGŁASZANIE PRAC

 

Tematy prac

Uczestnicy zgłaszający mogą wybrać spośród grup tematycznych:

 • Biologia nowotworów
 • Brachyterapia
 • Chirurgia rekonstrukcyjna i mikronaczyniowa w onkologii
 • Ciążowa choroba trofoblastyczna
 • Czerniak
 • Diagnostyka laboratoryjna w onkologii
 • Dootrzewnowa chemioterapia w warunkach hipertermii
 • Epidemiologia
 • Genetyka nowotworów człowieka
 • Ginekologia onkologiczna
 • Integracja nauk podstawowych i klinicznych w opiece pielęgniarskiej
 • Laparoskopia w nowotworach układu moczowego
 • Leczenie chorych w podeszłym wieku
 • Mapowanie układu chłonnego w chorobach nowotworowych
 • Mięsaki tkanek miękkich i kości
 • Nowotwory głowy i szyi
 • Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego u dzieci
 • Onkohematologia
 • Profilaktyka pierwotna i wtórna
 • Psychologiczne aspekty jakości życia u chorych na nowotwory
 • Radioterapia teragnostyczna
 • Rak odbytnicy
 • Rak piersi
 • Rak płuca
 • Rak żołądka
 • Rola PET-KT w onkologii
 • Skojarzone leczenie chorych na nowotwory
 • Śródoperacyjna radioterapia
 • Urologia onkologiczna
 • Zaburzenia metaboliczne i nowotwory 
Copyrights © 2022 Via Medica